Ochrana osobních udajů GDPR

Zásady o zpracování osobních údajů

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“)

Správce osobních údajů:
J
ana Hladíková ( Nehtové studio MICI ) Městečko Trnávka 213, 569 41 Městečko Trnávka, IČO: 08566429 – zapsaná v Živnostenském rejstříku u příslušného Městského úřadu Moravská Třebová

(dále jen „správce“),

Zdroje osobních údajů:
přímo od subjektů údajů (objednání služby ve studiu, telefony, chat, webové stránky, sociální sítě, vizitky a podobně) – dodavatelé – kamerový systém – veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam a podobně)

a) pro vnitřní potřebu organizace:

• plnění smlouvy, plnění zákonných povinností – bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat, ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas, zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinnosti nelze odmítnout.
• informovanost klientů (rozesílání obchodního sdělení – newsletteru) zasílání informací o akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech nad rámec běžné činnosti v rozsahu kontaktní údaje (e-mail, telefon); informace o změnách v objednávce a další informace pro klienty – zákazníky a to v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, korespondenční adresa, e-mail, telefon a jiné obdobné informace.

b) pro marketingové a informační účely:

• vytváření propagačních materiálů obsahujících osobní údaje zákazníků (ročenky – výroční zprávy, brožurky,) v rozsahu – jméno a příjmení a dále fotografie mé osoby samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů. Jméno a příjmení, portrétová fotografie, fotografie práce nehotového studia a to fotografie rukou a nehtů.

• pořizováním a následným zveřejněním fotografie, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek Organizace www.nehtove-studio-mici.eu účelem prezentace její činnosti.
Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou zpřístupněny všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky, www.nehtove-studio-mici.eu Organizace Jana Hladíková ( Nehtové studio MICI ) nenese odpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto účelem.

• pořizováním a následným zveřejněním fotografie, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí internetu, prostřednictvím sociální sítě Organizace Jana Hladíková ( Nehtové studio MICI ) https://www.facebook.com/nehtovestudiomici za účelem prezentace její činnosti.
Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou zpřístupněny všem osobám, které navštíví sociální síť https://www.facebook.com/nehtovestudiomici Organizace Jana Hladíková ( Nehtové studio MICI ) nenese odpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto účelem.

Při zpracování osobních údajů u správce Jana Hladíková ( Nehtové studio MICI ) nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů zákazníka.

Osobními údaji se rozumí zejména údaje uvedené shora v tomto formuláři a závazné objednávce služeb. Tento souhlas uděluji po dobu užívání služeb ode dne jeho udělení. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány Správcem.

V případě změny výše uvedených podmínek, budete vyzvání k obnovení tohoto souhlasu.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v provozovnách a sídle správce správcem, Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce Technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Dle právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:

  • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů  samostatně,
  • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
  • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
  • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
  • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
  •  vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
  • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
  • mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.
  • Právo obrátit se na nás či na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních.
  • Souhlas lze kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na: mici@nehtove-studio-mici.eu případně písemně na adresu sídla Správce.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Zároveň prohlašujete, že jste oprávněným uživatelem poskytnuté e-mailové adresy a v případě, že se jedná o firemní e-mailovou adresu, poskytujete výše uvedený souhlas k jejímu využití za účelem zasílání obchodních sdělení jménem společnosti, která danou e-mailovou adresu vlastní nebo oprávněně užívá.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce www.nehtove-studio-mici.eu

Poučení – cookies:

Podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že tyto webové stránky využívají k poskytování služeb, personalizaci a cílení reklam včetně remarketingu, pro zobrazování relevantní reklamy a k analýze návštěvnosti soubory tzv. cookies, které dnes používají již prakticky všechny webové stránky.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Nutné cookies pomáhají tomu, aby webová stránka byla použitelná z hlediska např. navigace. Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek pak aby porozuměli, jak návštěvník webu tento web používá. Anonymně sbírají a sdělují informace. Používáme také cookies třetích stran, např. pokud jd o systémy analýzy návštěvnosti, jako je Google Analytics.

Pro cílení reklamy používáme Google Adwords a Seznam Sklik, většinou se nejedná o cílení delší jak 30 dní od návštěvy našeho webu. Většina prohlížečů cookues automaticky akceptuje, není-li prohlížeč nastaven jinak. Používáním našeho webu spolu s nastavením Vašeho prohlížeče tak souhlasíte s ukládáním označených souborů cookies. Použití takových cookies můžete kdykoliv sami omezit nebo zablokovat v nastavení svých webových prohlížečů.

Cookie je malý datový soubor, který je uložen na vašem koncovém zařízení. Soubory cookie se používají k analýze zájmu uživatelů na našich webových stránkách a pomáhají nám vytvořit je uživatelsky přívětivější. Obecně také můžete přistupovat na naše webové stránky bez cookies. Pokud však chcete využívat plnou funkčnost našich webových stránek co nejvíce uživatelsky přívětivým způsobem, přijměte soubory cookie, které umožňují použití určitých funkcí a usnadňují používání stránek. Zamýšlený účel cookie, který používáme, je uveden v následujícím seznamu.

Používáním našich webových stránek souhlasíte s použitím těchto souborů cookie, které prohlížeč přijímá na základě nastavení vašeho prohlížeče. Můžete však nastavit prohlížeč, aby vás upozornil, než budou cookies přijaty, přijmout nebo odmítnout pouze určité soubory cookie nebo odmítnout všechny soubory cookie. Dále můžete kdykoli odstranit soubory cookie z média pro ukládání dat.